Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literatura inspirovaná válkou a násilím

29. 6. 2007

           Literatura inspirovaná válkou a násilím

základem je lidová slovesnost(ústní podání)-legendy, mýty, báje,pověsti a pohádky,později vznik písma-potřeba zaznamenat důležité události-války

1)STAROVĚKÉ LITERATURY:

-Písemnictví Mezopotámie

 •  Epos o Gilgamešovi, 2.tis.př.n.l.,zápas uruckého krále Gilgameše a polodivokého člověka Enkidua, poté co se spřátelí, vyráží do hor zničit krutého obra Chuvavu a zabít nebeského býka, Enkidu umírá a Gilgameš hledá tajemství věčného života-nesmrtelnost je v činech

- Staroindické písemnictví

     - Hrdinské eposy, soubory sanskrtských mýtů, legend, lidových vyprávění a nábožensko-filozofických pojednání

 • Mahábháráta, 4.stol.př.n.l.-4.stol.n.l., bratrovražedná válka dvou rodů, vylíčení bitev, hrdinských soubojů, ale i výklady o zákonech aj.

 • Ramájana, 4.stol.př.n.l., hrdinská báseň o osudech prince Rámy a jeho manželky Síty, bájná dobrodružství a boje s temnými silami

- Perské písemnictví

 •  Kniha králů, hrdinský veršovaný epos, kolem r. 1010 n.l., historická epopej Íránu, stvoření světa, osudy národů i panovníků, legendy a mýty, rozsáhlá a barvitá líčení bitev a válek

- Hebrejské písemnictví

 • Bible-soubor různorodých textů, 1200př.n.l.- 200n.l., téma násilí:

              - STARÝ ZÁKON-biblické příběhy o božím trestu( Genesis-Sodoma a Gomora, Kain a Ábel), o zajetí Izraelitů v Egyptě a pohromách(Exodus-osudy Mojžíše)

                   - NOVÝ ZÁKON-evangelia/svědectví o životě Ježíše Krista, Zjevení Janovo/motiv konce světa a božího soudu

2)ANTICKÁ LITERATURA:

- Řecká litaratura

a) archaické období, 8.-6.stol. př.n.l..

 • Ilias a Odyssea, hrdinské eposy/epické skladby,8.stol.př.n.l.-7.stol.př.n.l., autor Homér, námět:pověsti o trojské válce,bojích řeckých kmenů a dobrodružství námořníků

b) attické období, 5.-4-stol.př.n.l.

       - drama/tragédie- tragický konec, čerpá z mytologie, témata: bratrovražedný boj, pomsta, nenávist, autoři:

 •  AISCHYLOS – tragédie Oresteia

 • SOFOKLÉS – tragédie Elektra

                                 -//-       Antigona

                                 -//-       Král Oidipus

 • EURIPIDÉS – tragédie Médea 

        - historická próza- historie řecko-perských válek, autor Hérodotos

  -Římská literatura

a) klasické období, 2.stol př.n.l.-1.stol.n.l.

 • Zápisky o válce galské, autor Gaius Julius Ceasar, historická próza

 • Aeneis, umělý epos, zpracovává pouť trojského hrdiny Aenea za hledáním nové vlasti(dobrodružství a boje), autor Publius Vergilius Maro

3) STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

- 5.stol.-15.stol, křížové výpravy na Blízký východ s cílem šířit křesťanství-témata válek:

 a) hrdinská a rytířská epika-8.-12.stol., veršované epické skladby/eposy, hrdina: šlechtic, bojovník nadán cnostmi, bojuje ve válkách oddaně pro svého krále

 • Píseń o Rolandovi, r.1100, starofrancouzská skladba, oddanost Rolanda králi Karlovi Velikému v bitvě se Saracény

 • Píseň o Cidovi, 12.stol, veršovaný španělský epos, udatnost španělského hrdiny Cida, který bojoval proti Maurům

 • Slovo o pluku Igorově, 12.stol., staroruský hrdinský epos z období Kyjevské Rusi

 • Tristan a Izolda, 12.-13.stol., středověká epická skladba s milostnou tématikou, část cyklu bretonských příběhů o králi Artušovi

 • Píseň o Nibelunzích,12.stol., německý hrdinský epos

 • Alexandreis, příběhy o životě Alexandra Makedonského

   b) legendy – staroslověnské texty, 10. a 11. stol., vyprávění o životě světců, téma násilí-mučednická smrt, na území Čech

·        Legenda o sv. Václavu,nejznámější, vražda krále Václava v Olomouci

    c) písně – doba husitská, obsaženy v Jistebnickém kancionálu,nejznám. Ktož sú boží bojovníci – bojový charakter

 4) RENESANCE

-14.-17.stol., zejm.anglická renesance a její nejznám. představitel William Shakespeare, motiv násilí v jeho dramatech/tragédiích: Král Lear, Hamlet, Othello, atd.- bratrovražedné boje, intriky, pomsta…

5) KLASICISMUS

- 17.-18.stol., zejm. francouzský klasicismus a nejznám. představitelé:

Pierre Corneille, tragédie Cid (veršovaná, námětově čerpá ze španělského rytířského eposu-boje Cida s Maury)

Jean Racine, tragédie Faidra ( antický námět: pomsta za neopětovanou lásku)

6) PREROMANTISMUS

-18.stol., téma násilí v dílech Fridricha Schillera(člena něm.hnutí STURM UND DRANG)

-drama Loupežníci- protest proti tyranii vlády, touha po pomstě

7) NÁRODNÍ OBROZENÍ

- ideál hrdinského dávnověku, Rukopis královédvorský a Rukopis Zelenohorský-epické prvky, mytické období českých dějin, oslava vítězných bojů nad nepřáteli( O bojích s Tatary, O vyhnání Poláků)-inspirace válkou

8) ROMANTISMUS

- ideály Velké francouzské revoluce,

a) francouzský romantismus

- Stendhal, román - Kartouza parmská (hrdina se účastní napoleonských válek)

- Victor Hugo, román Devadesát tři (srážka revolučních a konzervativních sil v době franc.revoluce)

b) polský romantismus

- Adam Mickiewicz, básnická povídka Konrád Wallenrod (hrdina bojuje proti svému národu tak, aby národ vyhrál)

9) KRITICKÝ REALISMUS

-2.pol.19.stol.

a) ruský krit.realismus

- Lev Nikolajevič Tolstoj, románová epopej Vojna a mír( děj v době Napoleonova tažení do Ruska,)

- Fjodor Michailovič Dostojevskij, román Běsové (revolucionáři, kteří vraždí ve jménu revoluce)

b) polský krit. realismus

-Henryk Sienkiewicz, romány

·        Křižáci, boj Poláků proti německým křižákům v 15.stol.

·        Ohněm a mečem, trologie líčící boje polských šlechtických magnátů v 17.stol.proti ukrajinským kozákům

·        Quo vadis, pronásledování prvních křesťanů za vlády Nerona

c) francouzský krit.realismus

- Gustav Flaubert, historický román Salambo (vzpoura žoldnéřů proti Kartágincům)

d) český kritický realismus

-historická próza představovaná Aloisem Jiráskem

a) trilogie románů inspirovaná dobou husitskou a husitskými válkami:

 • Mezi proudy

 • Proti všem

 • Bratrstvo

b) romány s námětem povstání Chodů a událostí doby pobělohorské(selské vzpoury)

 • Psohlavci

 • Skaláci

10) DEKADENCE

-literatura úpadku, prezentovaná Karlem Hlaváčkem,19.stol.,sbírka s motivy násilí Mstivá kantiléna-povstání Geusů v Holandsku, motivy pomsty a vzpoury

11) PROTISPOLEČENŠTÍ BUŘIČI

-90.léta 19.stol., přelom 19.a 20.stol.

a) Fráňa Šrámek, básnické sbírky ovlivněné 1. světovou válkou-protiválečná poezie.

 • Modrý a rudý/ báseň Raport

 • Rány, růže

 • Žasnoucí voják-soubor povídek

b) Viktor Dyk, válečná inspirace v 4 básnických sbírkách, kt.spolu souvisí-

Válečná tetralogie:

 • Lehké a těžké kroky

 • Anebo

 • Okno

 • Poslední rok

12) LITERATURA MEZI I. A II. SVĚTOVOU VÁLKOU

-tématicky se vrací k I.SVĚTOVÉ VÁLCE

a) francouzská literatura

- představitel Romain Rolland, poválečná tvorba:Petr a Lucie, novela odehrávající se v Paříži, válka ničí osudy dvou snoubenců

- Henri Barbusse, osudy válečné roty v experimentálním románu Oheň( absence souvislého děje a hl. postav)

b) německá literatura

- nejznám. autor Erich Maria Remarque, romány

 • Na západní frontě klid, osudy kamarádů ze školy, kteří jsou zfanatizováni učitelem, zažijí vojenský dril, v závěru všichni umírají – dokumentární styl

 • Cesta zpátky, o vojácích, kteří přežili válku, ale neumí se zařadit zpět do normálního života

- další autor Lion Feuchtwanger,

 • trilogie Čekárna, o lidech, kt. museli opustit vlast před nacismem, díly: Úspěch, Oppermannové, Vyhnanci

 • historický román vztahující se k současnosti: Žid Süss, podobnost s dobou nacistického Německa

-prozaik Franz Werfel, ve svém románu 40 dní, odehrávajícím se za I sv.v. líčí genocidu arménské menšiny v Turecku

- německý dramatik Bertold Brecht, divadelní hra Matka kuráž a její děti, děj za 30-tileté války, zrůdnost války, která dokáže lidi zfanatizovat a pohltit (matka postupně v bojích přichází o všechny své děti)

c) americká literatura

- prozaik Ernest Hemingway, v díle autobigrafické prvky/ zážitky z války v románech:

 • Sbohem armádo! (americký dobrovolník v I.sv.v., vztah se zdravotnicí)

 • Komu zvoní hrana (děj ve Španělsku během občanské války,milostný vztah španělské dívky a partyzána, který se obětuje pro své přátele)

- prozaik Francis Scott Fitzgerald, (s Hemingwayem a Remarquem patří ke ZTRACENÉ GENERACI), román

·        Na prahu ráje, o lidech, kteří prožili I.sv.v. a nemohli poté nalézt smysl života

d) ruská literatura

- vliv VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE(1917) a následně občanské války

- básník Vladimir Majakovskij,představitel futurismu, básnické skladby, které vyjadřují oslavu revoluce:

·        150.000.000

·        V.I.Lenin

·        Správná věc(básn. sbírka)

e) česká literatura

1) prozaik Jaroslav Hašek, nejvýznam. dílo Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, prózy vydávané na pokračování, známé i ve světě/ nejpřekládanější z české liter., hl. hrdina voják Josef Švejk ukazuje na absurditu války a nesmyslných příkazů od nadřízených – satira, humor

2) legionářská literatura

- o dobrovolných sborech, kt. se zapojily v I.sv.v. zejména do bojů v Rusku

·        Rudolf Medek, prozaik - 5-tidílný románový cyklus Anabáze

·        Josef Kopta, román 3.rota

·        František Langer, román Jízdní hlídka

·        Jaroslav Kratochvíl, nedokončený román Prameny

3) další autor píšící o válce

 - Jaromír John, povídkový soubor Večery na slamníku

4) imaginativní próza

- autor Vladislav Vančura,

·        absurdita války v románu Pole orná a válečná

·        v románu Tři řeky děj od I.sv.v. do I. republiky

5) demokratický proud české literatury

- nejvýznam. představitel Karel Čapek, téma násilí v utopických románech /vynálezy zneužity proti lidstvu:

·        Továrna na absolutno- vynález produkuje náboženský fanatismus a lidstvo se navzájem zničí

·        Krakatit- vynález výbušniny, která má být zneužita proti lidstvu

·        Válka s mloky – paralela s šířením nacismu v Evropě

- téma války v utopických hrách:

 • R.U.R.-roboti se vzbouří proti lidstvu a nahradí ho

- téma války/odmítání války v protiválečných hrách:

 • Bílá nemoc – děj v totalitní zemi, kde propukne nemoc, lék objeví doktor Galén/ obyvatelé mají odmítnout válku, ale jsou tak zfanatizovaní, že zničí lék i formuli výroby

 • Matka – děj v rodině, kde matka přichází o všechny mužské členy ve válce,svého jediného zbývajícího syna do ní nechce pustit, ale v závěru ho posílá do boje za spravedlivou věc(dozvídá se, že ve válce jsou vražděny děti)

13) SVĚTOVÁ POVÁLEČNÁ LITERATURA

- 20. stol., hlavní téma: 2.SVĚTOVÁ VÁLKA

(1) neliteráti:

- Anna Franková – amsterodamská židovka, ve svém Deníku A.F. podává svědectví o době (skrývala se s rodinou, ale po odhalení byla deportována do koncentračního tábora, kde zemřela na tyfus), po válce vydal knižně její otec

(2) literáti:

a) německá literatura

- Anna Seghersová, v románu Sedmý kříž líčí osudy vězňů v koncentračním táboře

b) ruská literatura

 

- Michail Šolochov – v novele Osud člověka vypráví osud vojáka, který se po návratu domů z německého zajetí ujímá  osiřelého chlapce

- Boris Pasternak – rozsáhlý román Doktor Živago – osudy hrdiny v době občanské války v Rusku

- Alexander Solženicyn – román Souostroví Gulag zachycující osudy politických vězňů, kteří se vzbouřili proti totalitnímu režimu Stalina

c) americká literatura 

- William Styron – v románu Sophiina volba osudy Polky Sophie, která se v koncentračním táboře musí rozhodnout, které dítě si nechá - trauma na celý život

- Joseph Heller – román Hlava XXII ukazuje na absurditu války (hl. hrdina se chce dostat z armády, paragraf XXII to umožňuje- člověk se ale musí zbláznit a sám to nahlásit

- Norman Mailer – v románu Nazí a mrtví osudy vojáků v bitvách v Tichomoří

 • NE válečná tématika!

- Truman Capote – téma násilí v románu Chladnokrevně (geneze brutální vraždy)

 • Sci-fi a fantasy literatura:

      -  Goerge Orwell (VB) – román 1984, děsivý obraz totality, která zničí jednotlivce

      - Ray Bradburry (USA) – román 451 stupňů Fahrenheita, obraz totalitní společnosti, která prostřednictvím požárníků, kteří pálí knihy, potlačuje vzdělání, motiv vzpoury

            - J.R.R. Tolkien (VB) – fantasy trilogie Pán prstenů, boj dobra a zla

d) australská literatura

- Thomas Kennealy – román Schindlerův seznam zachycuje osudy podnikatele Oskara Schindlera, který v továrně zaměstnával židy a zachránil je tak před deportací do koncentračních táborů

e) anglická literatura

- Patrik Ryan – próza Jak jsem vyhrál válku, komické situace, do kterých se dostane hrdina Goodbody – humor

f) česká literatura

 • Jan Drda, povídkový soubor Němá barikáda (osudy lidí/hrdinů, kteří se podíleli na osvobozování Československa)

 • Norbert Frýd, román z koncentračního tábora Krabice živých

 • Arnošt Lustig

                   - novela Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou

                   - román Miláček ( konflikt nově vzniklého státu Izrael s Palestinou)

 • Jan Otčenášek

            - novela Romeo, Julie a tma – vztah mladíka a židovky Ester, kterou u sebe skrývá – zničen gestapem

 - román Kulhavý Orfeus – zachycuje činnost partyzánské skupiny během války, činnost mladých lidí

 • Ladislav Fuchs, píše psychologickou prózu – téma násilí v románu Spalovač mrtvol, hl. hrdina zavraždí část své rodiny kvůli židovskému původu

 • Václav Kaplický, autor historické prózy – téma násilí v románu Kladivo na čarodějnice – procesy s nevinnými lidmi obviněnými z čarodějnictví

 • Miloš Václav Kratochvíl –autor historické prózy,  romány s tématem 1.sv.v. Evropa tančila valčík a Evropa v zákopech

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář